Хаяг

Баянзүрх дүүрэг, Монел өгсөх замд уулзвараас 500м өгсөөд замынхаа баруун талд 

G спорт заал

G спорт заал

Баянзүрх дүүрэг, Монел өгсөх замд уулзвараас 500м өгсөөд замынхаа баруун талд 

Манай заалнууд

G спорт заал G спорт заал

G спорт заал

Баянзүрх дүүрэг, Монел өгсөх замд уулзвараас 500м өгсөөд замынхаа баруун талд 

Цаг: 75,000₮ / Өдөр: ₮